Časopis TURIZAM

Godina 66 / 2018 / Broj 1 ISSN 0494-2639 

Anil Gupta, Shuchita Bakshi, Nikita Dogra

Uključivanje potrošača u digitalno doba: analiza službenih turističkih Facebook stranica u IndijiSažetak:
Digitalne komunikacije pružile su alternativnu i dinamičnu platformu za društvenu interakciju. Digitalni kanali poput društvenih medija i mobilne telefonije sve više prodiru u svakodnevni život. Prema istraživanju Digitalinsights (2015), Indijci intenzivno koriste različite društvene mreže, a 88% korisnika dijeli sadržaje na svojim društvenim profilima. Interaktivna priroda društvenih medija utjecala je na razvoj marketinškog pristupa potrošačima od pasivnih promatrača prema aktivnim sudionicima. Turistički je sektor kao informacijski intenzivna industrija u značajnoj mjeri pod utjecajem društvenih medija, osobito u pogledu promocije i marketinga destinacije, pružanja informacija i podizanja svijesti, utjecaja na donošenje odluka i ponašanja pri online kupnji. Stoga se mnogi istraživači i marketinški stručnjaci usredotočuju na interakciju i komunikaciju s potrošačima putem društvenih medija te na strategije kako unaprijediti uključivanje potrošača. Cilj ove studije bio je istražiti koja bi vrsta sadržaja, medija i dana objavljivanja sadržaja potaknula više korisnika da se uključe na Facebooku. Okvir istraživanja je korištenje indijskih saveznih društvenih mreža i zadovoljstvo njima. Pregledane su službene turističke Facebook stranice država te je za prve tri države napravljena komparativna analiza na temelju broja poklonika ("fanova"). Podaci su se prikupljali ručno od 15. siječnja do 15. ožujka 2015. te od 15. siječnja do 15. ožujka 2016. Analizirano je ukupno 430 objavljenih sadržaja ("postova"). Uključenost potrošača mjerena je brojem odabira opcije "sviđa mi se" (engl. like), komentara i dijeljenja za svaki objavljeni sadržaj. Rezultati su pokazali da velik broj poklonika ne vodi nužno do višeg indeksa uključenosti. Također je utvrđeno da pojedinačne slike imaju viši indeks uključenosti korisnika u usporedbi s višestrukim slikama i videozapisima. Međutim, nije utvrđena veza između dana objavljivanja sadržaja i indeksa uključenosti korisnika.