Foto: Hrvatska turistička zajednica

Katalog informacija

 

 • O katalogu informacija

  Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Institut za turizam, s obzirom na svoj djelokrug rada posjeduje, kojima raspolaže ili ih nadzire. U katalogu se navodi tip i sadržaj informacija, namjena, način i vrijeme osiguravanja prava na pristup informacijama.

   

  Katalog informacija Instituta za turizam napravljen je sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03 i 144/10) te Odluci o ustrojavanju kataloga informacija Instituta za turizam.

   

  Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

  Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i svi su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.
  Pravo na informacije ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Institutu putem Obrasca za pristup informacijama. Obrazac se može dostaviti na različite načine:

   

  • Poštom na adresu: Institut za turizam, 10000 Zagreb, Vrhovec 5
  • Elektroničkom poštom na adresu: it@iztzg.hr
  • Faksom na broj: +385 1 39 09 667
  • osobno u tajništvo Instituta radnim danom u vremenu od 10 – 15 sati.

   

  Institut za turizam može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

   

  • onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,
  • onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
  • povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

   

  Institut za turizam uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka. Institut za turizam uskratit će pristup informacijama i u slučaju da su iste zakonom proglašene državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili poslovnom tajnom ili ako su informacije zaštićene zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

   

 • Osnovni podaci o Institutu za turizam

  Institut za turizam je osnovan za provedbu programa znanstvenih istraživanja kao javna služba u znanstvenoj djelatnosti čija je zadaća ostvarivati znanstvene programe od strateškog interesa za RH i uspostaviti znanstvenu infrastrukturu za sustav znanosti i visokog obrazovanja.

   

  Djelokrug rada Instituta za turizam

  Institut za turizam (IT) jedini je znanstveni javni institut u Hrvatskoj specijaliziran za istraživanje i konzalting u turizmu. IT je partner nositeljima turističke aktivnosti u ostvarivanju zajedničkog cilja – postizanja veće konkurentnosti hrvatskog turizma.
  Osnovna djelatnost Instituta je znanstvena djelatnost u području društvenih znanosti. Institut svoje iskustvo temelji na znanstvenom radu, kontinuiranim istraživanjima i stalnom usavršavanju multidisciplinarnog radnog tima. Integrirani pristup turističkom razvoju i upravljanju koji uvažava razvojne aspekte poduzeća, turističke destinacije i nacionalnu turističku politiku, strateška je odrednica djelovanja Instituta.

   

  Organizacijsko uređenje Instituta za turizam

   

  Upravno vijeće

  Upravno vijeće upravlja Institutom, donosi odluke određene zakonom i Statutom Instituta te nadzire njihovo izvršenje.
  Rad Upravnog vijeća reguliran je Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

   

  Ravnatelj

  Institutom rukovodi ravnatelj koji je za svoj rad odgovoran Upravnom vijeću Instituta. On organizira i vodi rad i poslovanje Instituta, predstavlja i zastupa Institut te obavlja sve poslove čelnika Instituta s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o ustanovama i drugim propisima te Statutom i drugim općim aktima Instituta, obavlja znanstveni rad.

   

  Znanstveno vijeće

  Znanstveno vijeće čine svi znanstvenici, odgovorni nositelji projekata u okviru programa trajne istraživačke djelatnosti te predstavnici osoba izabranih na suradnička radna mjesta.
  Znanstvenici i stručni suradnici obavljaju znanstveni rad sukladno programu znanstvenog rada Instituta, objavljuju rezultate znanstvenih istraživanja, sudjeluju u znanstvenom osposobljavanju, brinu o unapređenju znanstvene djelatnosti i o razvoju znanstvenih novaka te obavljaju i druge aktivnosti vezane uz znanstvenu djelatnost Instituta.
  Znanstvenici su dužni napredovati u izboru u znanstvena zvanja, a zaposleni su na radnim mjestima koja podliježu izboru / reizboru svakih pet godina.
  Rad Znanstvenog vijeća reguliran je Poslovnikom o radu Znanstvenog vijeća.

   

  INDOK

  INDOK obuhvaća informatičke, bibliotečne, dokumentacijske i izdavačke poslove Instituta.

  BIST - (Business Intelligence System for Tourism) je destinacijski menadžment sustav razvijen u Institutu za turizam. BIST je online dostupan, a sadrži podatke o turističkom prometu u hrvatskim destinacijama i smještajnim kapacitetima.

  Biblioteka – BIT – je specijalizirana knjižnica poluotvorenog tipa koja posreduje knjižničnu građu te znanstvene i stručne informacije. BIT fond je online dostupan na www.iztzg.hr. 

  Izdavaštvo -  Institut za turizam je suizdavač znanstveno-stručnih časopisa TOURISM i TURIZAM. Institut ima vlastitu znanstvenu ediciju, a izdaje i knjige izvan te edicije, kao i izvješća i priručnike.

   

  Odjel zajedničkih službi

  Odjel zajedničkih službi obavlja opće, administrativne, pravne, kadrovske i računovodstvene poslove.

  Odjel zajedničkih službi potpora je cijelom Institutu. Uz izradu općih akata izvršavaju se i poslovi vezani uz radne odnose, knjigovodstvene i financijske poslove, a obavljaju se i svi ostali administrativni poslovi nužni za funkcioniranje Instituta.

   

  Pečat Instituta za turizam Potpis ravnateljice
  U Zagrebu, 30.05.2011.        
   
  Dr. sc. Sanda Čorak, ravnateljica
 • Popis informacija
  Red.
  broj
  TIP INFORMACIJE  I OPIS SADRŽAJA Način  pristupa Vrijeme pristupa
  1 Opći podaci o Institutu
      Osnovni podaci o Institutu za turizam web stranica trajno
      Unutarnje ustrojstvo - organizacija web stranica trajno
      Osobni i posebni podaci o zaposlenicima Nedostupno trajno
      Popis o suradnji, partnerstvu i članstvu web stranica trajno
  2 Opći akti/Dokumenti
      Statut i opći akti web stranica trajno
      Deklaracija o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača web stranica trajno
      Strategija ljudskih resursa za istraživače u razdoblju 2010-2014. web stranica trajno
  3 Usavršavanje, edukacija
      Informacije o sudjelovanjima na znanstvenim i stručnim konferencijama djelatnika IT-a te predavanjima koja se održavaju u prostorijama IT-a. web stranica trajno
      Edukacijski seminari koje organizira i provodi IT. web stranica trajno
  4 Izvješća
      Godišnja izvješće o radu Instituta web stranica trajno
      Godišnja izvješća o radu Upravnog vijeća; Pozivi za sjednice i dnevni red web stranica trajno
      Informacije o arhiviranju dokumentacije, pretraživanju arhivske građe i sl. Preslika po zahtjevu u zakonskom roku
      Informacije o zaštiti na radu Preslika po zahtjevu u zakonskom roku
  5 Natječaji i oglasi
      Natječaji i oglasi za zasnivanje radnog odnosa web stranica u zakonskom roku
  6 Javna nabava
      Izjava po čl. 5.c. Zakona o javnoj nabavi web stranica u zakonskom roku
      Izvješće o izvršenju ugovora u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi web stranica u zakonskom roku
      Plan javne nabave, rebalans plana javne nabave web stranica u zakonskom roku
      Javna nadmetanja i dokumentacija za javno nadmetanje. web stranica
  Preslika po zahtjevu (sudionicima nadmetanja)
  u zakonskom roku
  7 Informacije o projektima i istraživanjima
      Sažeci znanstvenih i  stručnih projekata web stranica trajno
      Istraživanja – sažeci, prezentacije web stranica trajno
  8 Informacije o izdavaštvu - knjige
      Znanstvena edicija (Potpuna lista i narudžbenice se nalaze pod Publikacije i časopisi) web stranica trajno
      Knjige djelatnika Instituta za turizam na hrvatskom i engleskom jeziku te prijevodi značajnih knjiga objavljenih na drugim jezicima. (Potpuna lista i narudžbenice se nalaze pod Publikacije i časopisi) web stranica trajno
      Priručnici - stručne publikacije popularno pisane, namijenjene popularizaciji neke teme ili boljoj informiranosti u nekom specifičnom turističkom području. (Potpuna lista i narudžbenice se nalaze pod Publikacije i časopisi) web stranica trajno
  9 Informacije o izdavaštvu - časopisi
      International Interdisciplinary Journal  TOURISM - međunarodni interdisciplinarni časopis na engleskom jeziku, izlazi tromjesečno. Izdavači Institut za turizam i Hrvatska turistička zajednica  (HTZ).
  (Sve o časopisu i o  pretplati potražite pod Publikacije i časopisi.)
  web stranica trajno
      TURIZAM - znanstveno stručni časopis na hrvatskom jeziku, izlazi tromjesečno. Izdavači Institut za turizam i Hrvatska turistička zajednica  (HTZ).
  (Sve o časopisu i o  pretplati potražite pod Publikacije i časopisi.)
  web stranica trajno
      Hrvatski turizam u brojkama – online časopis, izlazi tromjesečno od 2007. godine web stranica trajno
  10 Biblioteka i dokumentacija
      Bibliotečni fond je online dostupan i može se pretraživati prema autoru, naslovu, ključnim riječima, izdavaču, godini izdanja ili kombinaciji tih podataka na hrvatskom ili engleskom jeziku. web stranici trajno
  11 Očitovanja
      Očitovanja i odgovori na žalbene navode sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama  web stranica u zakonskom roku
 • Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Instituta za turizam

  Na temelju odredbe članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03. i 144/10.), ravnateljica Instituta za turizam, Zagreb donijela je dana 30.05.2011. godine

   

  O D L U K U
  O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA

   

  Članak 1.
   

  Ovom se odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Institut za turizam, Zagreb, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

   

  Članak 2.
   

  Katalog informacija sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama iz djelokruga Instituta za turizam, Zagreb, te je sastavni dio Odluke.

   

  Članak 3.
   

  Informacije iz Kataloga informacija Institut za turizam, Zagreb redovito, u skladu s dinamikom prikupljanja podataka i pripremom informacija, objavljuje na svojoj Internet stranici www.iztzg.hr u cilju informiranja stručne i šire javnosti o pitanjima iz svog djelokruga rada.
  Pregled informacija podrazumijeva odabrane informacije kojima Institut za turizam, Zagreb raspolaže u odreñenom trenutku.

   

  Članak 4.
   

  Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtijeva Institutu za turizam, Zagreb.

  Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji podnosi se na adresu: INSTITUT ZA TURIZAM, VRHOVEC 5, 10000 ZAGREB ili putem elektroničke pošte na it@iztzg.hr.

  Usmeno postavljeni zahtjev primat će službenik za informiranje svakim radnim danom od 10:00 do 15:00 sati u prostorijama INSTITUTA ZA TURIZAM, ZAGREB, VRHOVEC 5. Zahtjev se može podnijeti i telefonom na broj +385 1 39 09 666 te putem telefaxa broj +385 139 09 667.

   

  Članak 5.
   

  Korisniku prava na informaciju, kojem je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata, svaka stranica naplaćivat će se sukladno 'Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03 i 144/10)'.

   

  Članak 6.
   

  Naknada iz članka 5. ove odluke uplaćuje se unaprijed u cijelosti na račun INSTITUTA ZA TURIZAM, broj 23600001101535077 otvoren u Zagrebačkoj banci d.d. po ispostavljenom računu.

  Članak 7.
   

  Službena osoba mjerodavna za rješavanje pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informaciji je službenik za informiranije, Mislav Mikec koji radi na radnom mjestu 'stručni suradnik'.

   

  Članak 8.
   

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

   

   

  Pečat Instituta za turizam Potpis ravnateljice
  U Zagrebu, 30.05.2011.        
   
  Dr. sc. Sanda Čorak, ravnateljica
 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje

  Na temelju čl. 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. novine, br. 172/03 i 144/10), ravnateljica Instituta za turizam iz Zagreba donijela je dana, 30. 05. 2011. godine sljedeću

   

  O D L U K U
  O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE


  Članak 1.
   

  Ovom Odlukom imenuje se Službenik za informiranje u Institutu za turizam kao tijelu javne vlasti.

  Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

   

  Članak 2.
   

  Službenikom za informiranje imenuje se MISLAV MIKEC, koji radi na radnom mjestu 'stručni suradnik'.

   

  Članak 3.
   

  Službenik za informiranje:

  • obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija;
  • unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Instituta za turizam kao tijela javne vlasti;
  • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama;
  • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.
  •  
  Članak 4.
   

  Službenik za informiranje poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja Kataloga informacija, a za što je neposredno odgovoran ravnatelju Instituta za turizam kao čelniku tijela javne vlasti.

   

   

  Pečat Instituta za turizam
  U Zagrebu, 30.05.2011.        
   
  Dr. sc. Sanda Čorak, ravnateljica