Časopis TURIZAM

Godina 63 / 2015 / Broj 3 ISSN 0494-2639 

Eli AVRAHAM, Eran KETTER

Vrijedi li isto mjerilo za sve? Diferencijacija ciljeva destinacijskog marketinga i strategije za njihovo postizanjeSažetak:

Dok istraživanja s područja marketinga u turizmu nastoje predstaviti marketing kao proces u kojem "isto mjerilo vrijedi za sve", suvremena istraživanja upućuju na brojnost i raznovrsnost ciljeva destinacijskog marketinga. Većina radova s područja marketinga odnosi se uglavnom na analizu marketinških strategija, taktike, alata i inicijativa za jačanje i razvijanje turizma, dok se istraživanje ciljeva poput marketinga nepoznatih destinacija ili promocije turizma tijekom i nakon krize zanemaruje. Svrha je ovog rada predložiti model "ciljeva destinacijskog marketinga" (CDM) koji se sastoji od sedam ciljeva i odgovarajućih marketinških strategija pomoću kojih se ciljevi žele ostvariti. Model se temelji na kvalitativnoj analizi sadržaja marketinških kampanja (simbola, imidža, slogana i tekstova) koji je prikupljen s brojnih mrežnih stranica destinacija i materijala iz znanstvenih i novinskih članaka u kojima su obrađene marketinške inicijative za privlačenje turista i posjetitelja u destinacije. Model "ciljevi destinacijskog marketinga" usmjeren je na proširenje teorijske rasprave o pojmu "destinacijskog marketinga".