Časopis TURIZAM

Godina 63 / 2015 / Broj 4 ISSN 0494-2639 

Međuodnos motivacije posjetitelja, destinacijskog vrednovanja i namjere budućih ponašanja: studija slučaja Zapadna VirdžinijaSažetak:
U ovom se radu ispituje međuodnos motivacije posjetitelja, destinacijskog vrednovanja i namjere budućih ponašanja. Podaci za istraživanje prikupljeni su metodom namjernog uzorka uz pomoć strukturiranog upitnika o zadovoljstvu putnika posjetom državi Zapadna Virdžinija tijekom ljeta 2012. godine. Za analizu podataka korištena je metoda za strukturirano modeliranje podataka (SEM) uz primjenu statističkog softvera Amos. Rezultati su pokazali značajne odnose među pojedinim varijablama motivacije posjetitelja, destinacijskog vrednovanja i namjere budućih ponašanja. Posjetiteljima čiji je glavni motiv putovanja bio odmor važnija je bila kvaliteta svih sadržaja destinacije, uključujući turističke i ugostiteljske objekte te prateće i glavne atrakcije, dok su posjetitelji koji traže avanturu manje marili za destinacijske faktore turističke nadgradnje i gostoljubivost. Glavne atrakcije destinacije i gostoljubivost bili su važni posjetiteljima koji žele ponoviti posjet i preporučiti ga prijateljima, a to se pozitivno odrazilo na namjeru njihovih budućih ponašanja. Pa ipak u cijelosti ocjena turističke nadgradnje, objekata i pratećih činitelja destinacije nije značajnije utjecala na namjeru budućih ponašanja. To znači da iako su potrebni kvalitetni objekti i infrastruktura, oni sami po sebi ne povećavaju želju za ponovnim posjetom i preporukom, jer takve odlike mogu imati i druge destinacije. Stoga destinacijski menadžeri moraju pronaći ono nešto posebno po čemu će se njihova destinacija razlikovati od konkurenata u dovoljnoj mjeri da bi se gosti željeli vratiti ili je preporučiti drugim posjetiteljima.