Časopis TURIZAM

Godina 63 / 2015 / Broj 4 ISSN 0494-2639 

Olimpia BAN, Adela-Laura POPA

Istraživanje razlika u primjeni digitalne tehnologije u turističkoj distribuciji: korištenje interneta i novih medija u turističkim agencijama u pokrajini Bihor u RumunjskojSažetak:
Danas se tradicionalne turističke agencije susreću s brojnim izazovima, što je rezultat razvoja elektroničkih distribucijskih kanala, sve većeg broja virtualnih posrednika i direktne veze između ponuđača turističkih usluga i potrošača. Minghetti i Buhalis (2010) tvrde da razlike u korištenju tehnologije, razini informatičke pismenosti i stavovima o prihvaćanju novih tehnologija stvaraju nerazmjer u stupnju primjene tehnologije u poslovanju i otežavaju poslovanje organizacijama koje nemaju pristup svojoj cjelokupnoj distribucijskoj mreži. Neke od strategija koje turističke agencije mogu primijeniti kako bi opstale na tržištu su posvećivanje više pažnje internetu, personalizacija odnosa s potrošačima, stvaranje brenda, smanjivanje troškova itd. Cilj je ovog istraživanja utvrditi načine na koje turističke agencije u rumunjskoj pokrajini Bihor primjenjuju elektroničke distribucijske kanale te koje mjere poduzimaju da bi održale i unaprijedile svoju tržišnu poziciju u odnosu na konkurente. Istraživanje je provedeno kombinacijom kvantitativnih i kvalitativnih metoda. Rezultati pokazuju nizak stupanj online prisutnosti agencija u Bihoru te da one ne koriste mogućnosti koje im pruža internet. U odnosu na konkurente, turističke agencije pokazale su da razumiju potrebu da budu orijentirane prema potrošačima, ali ipak ne koriste virtualne kanale za interakciju kako bi to postigle.