Časopis TURIZAM

Godina 64 / 2016 / Broj 2 ISSN 0494-2639 

Eran KETTER, Yoel MANSFELD, Eli AVRAHAM

Uloga marketinga u planiranju turizma kao glavnog, sporednog ili ravnopravnog elementaSažetak:
Marketing ima ključnu ulogu u planiranju turizma, no u literaturi o turističkom planiranju nudi se čitav niz uloga koje bi marketing trebao preuzeti - od komponente sekundarnog planiranja do vodećeg čimbenika koji vodi čitav proces planiranja. Da bi se bolje razumjela uloga marketinga u turističkom planiranju, provedeno je istraživanje kojim se promatralo uzajamno djelovanje turističkog marketinga i planiranja turizma u kontekstu regionalnog planiranja. Koristeći se sadržajnom analizom turističkih regionalnih master-planova, cilj je ove studije otkriti točnu ulogu marketinga u procesu planiranja turizma. Empirijski rezultati studije ukazuju da marketing ima dinamičnu ulogu u turističkom planiranju te da se specifični doprinos marketinga planiranju turizma mijenja ovisno o stupnju razvijenosti regije i potrebama planiranja. Na temelju tih rezultata predložen je teorijski model koji prikazuje dinamičke odnose između uspješnosti turizma i razine integracije marketinga u turističkom planiranju. Taj model zamjenjuje prevladavajuće teorijske stavove koji sagledavaju ulogu marketinga u planiranju turizma kao statičan proces koji na isti način odgovara svim procesima.