Časopis TURIZAM

Godina 66 / 2018 / Broj 2 ISSN 0494-2639 

Dev JANI

Percepcija lokalnih stanovnika o utjecaju turizma na području Kilimandžara: integracija teorije društvenih razmjenaSažetak:
U ovome radu ispituje se percepcija lokalnog stanovništva o utjecaju turizma na području planine Kilimandžaro, najvišem vrhu Afrike. Osim teorije društvene razmjene kao krovne teorije, za grupiranje lokalnih stanovnika i uspo-redbu njihovih percepcija koristili su se parametri ekonomska korist, uključenost u planiranje i kontakti s turistima. Podaci su na temelju strukturiranog upitnika dobiveni od namjernog uzorka koji se sastojao od 160 stanovnika iz okolice Kilimandžara. Korišteni su Mann-Whitneyjevi testovi za procjenu značajnih razlika u percepciji među skupinama stanovnika. Rezultati ukazuju da stanovnici koji ostvaruju ekonomsku korist od turizma, oni koji imaju izravan kontakt s turistima te oni koji sudjeluju u planiranju turizma imaju relativno pozitivniju percepciju o utjecaju turizma. Nalazi podržavaju teoriju društvene razmjene i njoj pripadajuće teorije uključujući ovisnost, hipotezu kontakta i teorije moći te osnaživanja. Rezultati istraživanja omogućuju organizacijama za destinacijski menadžment praktične implikacije u planiranju i interakciji s turistima i u pronalaženju načina da stanovnici steknu ekonomske i društvene koristi i koristi za okoliš od turizma te da se na taj način ublaži ogromno siromaštvo u područjima oko planine. Za razliku od prethodnih, u ovoj studiji integriraju se različite teorije za razumijevanje percepcije stanovništva o utjecaju turizma te otkriva rezultate istraživanja na relativno manjem području Afrike.