Foto: S konferencije "International Tourism Conference Dubrovnik"

Misija

Institut za turizam jedini je znanstveni javni institut u Hrvatskoj specijaliziran za istraživanje i konzalting u turizmu. Svoje iskustvo temelji na znanstvenom radu, kontinuiranim istraživanjima i stalnom usavršavanju multidisciplinarnog radnog tima.

Integrirani pristup turističkom razvoju i upravljanju koji uvažava razvojne aspekate poduzeća, turističke destinacije i nacionalnu turističku politiku, strateška je odrednica djelovanja Instituta. IT je partner nositeljima turističke aktivnosti u ostvarivanju zajedničkog cilja – postizanja veće konkurentnosti hrvatskog turizma. Institut za turizam je potpisnik Deklaracije o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača, a prihvaćena je i Strategija za upravljanje ljudskim resursima za istraživače koja se temelji na Povelji i Kodeksu (eng).

Zaposlenici Instituta za turizam

Temeljne zadaće

U Institutu za turizam se kontinuirano radi na unaprijeđenju specijalističkih znanja iz različitih domena važnih za razvoj i upravljanje turizmom: ekonomije, marketinga, upravljanja, prometa, zaštite prostora i primjene suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

 

Temeljne zadaće instituta su:

  • Istraživanje
  • Planiranje i razvoj
  • Informacije i dokmentacija
  • Obrazovanje
  • Biblioteka
  • Izdavaštvo

Organizacija Instituta

Ravnatelj

Ravnatelj zastupa Institut pojedinačno i samostalno. Ravnatelj vodi i organizira cjelokupni rad i poslovanje Instituta u skladu sa zakonima, Statutom i drugim općim aktima Instituta, te odgovara za zakonitost rada Instituta za turizam.
Ravnatelj Instituta imenuje se na vrijeme od četiri godine, na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Upravno vijeće Instituta. Ravnatelj Instituta je doc. dr. sc. Damir Krešić.

Ravnatelj

Doc. dr. sc. Damir Krešić

damir.kresic@iztzg.hr

Pomoćnica ravnatelja

Dr. sc. Renata Tomljenović

renata.tomljenovic@iztzg.hr

Znanstveno vijeće

Znanstveno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim i znanstvenim pitanjima, provodi postupke izbora u znanstvena i istraživačka zvanja i brine o razvoju znanstvenih novaka.

Članovi Znanstvenog vijeća su: svi znanstvenici u radnom odnosu u Institutu koji su izabrani u znanstvena zvanja te suradnici izabrani na suradnička radna mjesta asistent i viši asistent.

Predsjednik Znanstvenog vijeća

izv. prof. dr. sc. Goran Kos, dipl. ing.

goran.kos@iztzg.hr +385 1 39 09 666

Upravno vijeće

Upravno vijeće Instituta obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđenog zakonom, Statutom i drugim općim aktima Instituta. Upravno vijeće Instituta ima 5 članova, od kojih predsjednika i dva člana Upravnog vijeća imenuje ministar, jednog člana tajnim glasovanjem izabiru članovi Znanstvenog vijeća Instituta, a jednog člana biraju zaposlenici Instituta za turizam. Mandat članova Upravnog vijeća traje dvije godine od dana imenovanja.

Predsjednik Upravnog vijeća

Prof. dr. sc. Boris Crnković

(Imenovan od strane MZO – mandat od 03.11.2022.)

Članovi

Mr. sc. Želimir Kramarić

(Imenovan od strane MZO – mandat od 03.11.2022.)

 

Ivana Prosinečki

(Imenovana od strane MZO – mandat od 03.11.2022.)

 

Dr. sc. Sanda Čorak (Institut za turizam – imenovana od strane Znanstvenog vijeća)

(Mandat od 03.09.2021.)

 

Višnja Mezak, struč. spec. oec. (Institut za turizam – predstavnik radnika Instituta za turizam)

(Mandat od 06.04.2023.)

Etički kodeks

Etički kodeks Instituta za turizam zasnovan je na smjernicama Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju RH kojim se uređuju pitanja:

  • Etičke odgovornosti pojedinaca u profesionalnom, tj. znanstvenom i javnom djelovanju po načelima dobre akademske prakse pri čemu se definiraju odgovornosti pojedinca i ustanove u provedbi znanstvenog i stručnoga rada;
  • Etičke odgovornosti ustanove;
  • Načina i subjekata prosuđivanja o eventualnim povredama načela ovog Kodeksa, odnosno razrješavanja profesionalnih i međuljudskih konflikata do kojih može doći uslijed odstupanja od tih načela.
 

Etičko povjerenstvo izabrano je na 38. sjednici Znanstvenog vijeća, 2.2.2021. godine na rok od četiri (4) godine te djeluje u sljedećem sastavu: dr. sc. Jasenka Kranjčević - član, dr. sc. Ivan Kožić - član, dr. sc. Ksenija Tokić - član.

Foto: Vedran Rafael janić / Turistička zajednica Grada Staroga Grada

Tajnik Instituta /
Voditelj odjela zajedničkih službi:

Višnja Mezak, struč. spec. oec.

visnja.mezak@iztzg.hr

 

Voditelj računovodstva:

Brankica Božić

branka.bozic@iztzg.hr

 

Pravnik:

Ivica Ratković, dipl.iur.

ivica.ratkovic@iztzg.hr

 

 

Ostali zaposlenici:

Luca Rađenović, stručni referent - tajnica ravnatelja

luca.radenovic@iztzg.hr

 

Mislav Mikec, prof.,
stručni suradnik

mislav.mikec@iztzg.hr

 

Ivana Bauer Škrinjarić, rač. referent - financijski knjigovođa

ivana.bauer.skrinjaric@iztzg.hr

 

Mara Stanić, spremačica