Foto: Zaposlenici Instituta za turizam

Istraživački tim

 

 

Dr. sc. Snježana Boranić Živoder

 • Akademska naobrazba
  • 2010. – Dr. sc. – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 2005. – Mr. sc. – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 1992. – dipl. oecc. - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Profesionalno iskustvo
  • 2018. – danas – Viši znanstveni suradnik, Institut za turizam
  • 2012. – 2018. – Znanstveni suradnik, Institut za turizam
  • 2010. – 2012. – Viši asistent, Institut za turizam
  • 1998. – 1999. – Koordinator promocije, Europapress holding
  • 1993. – 1998. – Koordinator u odjelu za informiranje, Hrvatska turistička zajednica
 • Znanstveni i stručni interes
  • Destinacijski menadžment i marketing
  • Strateško planiranje u turizmu
  • Brendiranje turističke destinacije
  • Promocija u turizmu
 • Projekti
  • Strateški marketinški plan turizma Slavonije s planom brendiranje za razdoblje 2019.-2025.
  • Master plan razvoja turizma u Dolini kardinala
  • Brendiranje Vukovarsko-srijemske županije kao prepoznatljive turističke destinacije
  • Strategija razvoja turizma Općine Pirovac
  • Turistički plan razvoj Ergele Lipik uključujući: Istraživanje tržišta; Strateški plan razvoja; Marketing plan; Plan upravljanja kulturnim dobrima
  • Brendiranje grada Vinkovaca kao poželjne turističke destinacije
  • Glavni plan turizma Splitsko-dalmatinske županije (2017. – 2027.) sa strateškim i operativnim planom marketinga turizma
  • Marketing plan za projekt "Obnova i turistička valorizacija kulturno-povijesnog kompleksa Kneževa palača" (kulturna baština)
  • Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. - 2020. godine
  • Master plan razvoja turizma Međimurske županije do 2020.
  • Grad Vukovar: strateške smjernice razvoja turizma u vremenu od 2016. do 2020. godine
  • Strategija turističkog razvoja Zagrebačke županije
  • Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji
  • Strategija razvoja inovativnog turizma Grada Šibenika 2015. – 2020. godine
  • Master plan razvoja turizma Grada Vinkovaca
  • Strateški marketing plan turizma Međimurske županije 2014.-2020.
  • Akcijski plan razvoja kulturnog turizma
  • Marketinška strategija turizma i akcijski plan za grad Kutinu
  • Destinacijske menadžment kompanije – DMK; priručnik
  • Akcijski plan razvoja turizma destinacije Petrinja
  • Akcijski plan razvoja turizma destinacije Ludbreg
  • Strategija dugoročnog turističkog razvoja grada Nina
  • Strategija turističkog razvoja općine Brela s Akcijskim planom za razdoblje 2013. – 2017. godine
  • Master plan razvoja turizma Orašje
 • Izdvojena bibliografija
  • Boranić Živoder, S. Ateljević, I., i Čorak, S. (2015). Conscious travel and critical social theory meets destination marketing and management studies: Lessons learned from Croatia. Journal of Destination Marketing & Management, 4(1), 68-77.
  • Tomljenović, R., Boranić Živoder, S. i Marušić, Z. (2013). Podrška interesnih skupina razvoju turizma. Acta turistica, 25(1), 73-102.
  • Kožić, I., Krešić, D. i Boranić Živoder, S. (2013). Analiza sezonalnosti turizma u Hrvatskoj primjenom metode Gini koeficijenta. Ekonomski pregled, 84(2), 159-181.
  • Boranić Živoder, S., Strgar Kurečić, M. i Krešić, D. (2012). Web stranice turističkih destinacija u funkciji destinacijskog marketinga. Turizam, 60(2), 227-238.
  • Tomljenović, R., Marušić, Z., Weber, S., Hendija, Z., i Boranić, S. (2004). Croatian cultural tourism policy: Strategic development. Tourism, 52(4), 261-373.
  • Tomljenović, R., Marušić, Z., Weber, S., Hendija, Z. i Boranić, S. (2004). Croatian cultural tourism policy:Strategic development. Tourism, 4(52), 361-374
  • Čorak, S., Boranić Živoder, S. i Marušić, Z. (2014). Strategic management issues of Croatian National Sport Federations. U: D. Milanović i G. Sporiš (ur.), 7th International Scientific Conference on Kinesiology - Fundamental and Applied Kinesiology – Steps Forward (Opatija, May 22-25, 2014). Proceedings Book (str. 451-455). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology.
  • Čorak, S., Boranić Živoder, S. i Ateljević, I. (2012). A world paradigm shift: an opportunity for the Croatian 'true brand'. U: V. Richards (ur.), Destination branding & marketing IV. Conference proceedings (str. 101-109). Cardiff: Cardiff Metropolitan University.
  • Hendija, Z. i Boranić Živoder, S. (2011). Managing wellness offer based on tourist analysis in coastal Croatia. U: D. Milanović i G. Sporiš (ur.), 6th International scientific conference on Kinesiology (Zagreb, Croatia, September 8-11, 2011). Proceedings Book (str. 626-630). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology.
  • Boranić Živoder, S., Tomljenović, R. i Čorak, S. (2010). Suradnja interesnih skupina u turističkim destinacijama. U. S. Čorak (ur), Izazovi upravljanja turizmom (str. 15-31). Zagreb: Institut za turizam.
  • Krešić, D., Miličević, K. i Boranić Živoder, S. (2010). Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na marketing turističkih destinacija. U: S. Čorak (ur), Izazovi upravljanja turizmom (str. 69-86). Zagreb: Institut za turizam
  • Čorak, S. i Boranić Živoder, S. (2017). Evolution of Destination Planning and Strategy. U: L. Dwyer, R. Tomljenović i S. Čorak (ur.), Evolution of destination planning od strategy: The Rise of Tourism in Croatia (str. 99-118). New York, London: Palgrave Macmillan.