Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

TURISTIČKA AKTIVNOST STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2011.


Research area : Tourism market research

Project manager : Zrinka Marušić mag. math., univ.spec.oec.

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj:
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Izvođač:
Institut za turizam

Cilj projekta:
Cilj istraživanja „Turistička aktivnost stanovništva RH u 2011. godini“ je prikupiti informacije o tzv. nacionalnom turizmu, tj, informacije o putovanjima hrvatskih državljana tijekom 2011. godine. Cilj je procijeniti koliko putuju stanovnici Hrvatske, zašto odlaze na putovanja, kada odlaze na putovanja, koliko traju ta putovanja te koliko troše na putovanjima.

Sadržaj projekta:
Turistička aktivnost domaćeg stanovništva definira se brojem i vrstom putovanja koje to stanovništvo ostvaruje. Pri tome se, slijedeći preporuke i iskustva drugih, analiziraju sva putovanja izvan uobičajenog okruženja, osim onih svakodnevnih putovanja koja se poduzimaju zbog posla, školovanja i slično. Sadržaj i metodologija istraživanja temelje se na preporukama Europske komisije za područje turističke statistike (Direktiva Vijeća 95/57/EC), iskustvima drugih zemalja u ovoj vrsti istraživanja te potrebama izrade Turističkih satelitskih računa. Sadržaj istraživanja je, u odnosu na navedene preporuke, dodatno proširen obilježjima jednodnevnih putovanja. Sukladno preporukama, sva obilježja putovanja prikupljala su se na razini putovanja, kako višednevnih tako i jednodnevnih.

Sadržaj istraživanja u 2011. godini obuhvaćao je: broj  putovanja izvan mjesta boravka (obuhvaćajući višednevna i jednodnevna, privatna i poslovna putovanja te putovanja u zemlji i u inozemstvo), motive odlaska na putovanje, mjesec odlaska na putovanje, način organizacije višednevnog putovanja, glavno prijevozno sredstvo korišteno na putovanju, glavna odredišta putovanja u zemlji i inozemstvu, duljinu trajanja (broj noćenja) višednevnog putovanja, korišteni smještaj na višednevnom putovanju, troškove putovanja i strukturu troškova te glavne razloge neodlaska na putovanje izvan uobičajenog okruženja. Uz navedena obilježja putovanja, sociodemografski profil populacije opisan je uobičajenim skupom obilježja (spol, dob, školska sprema, veličina kućanstva te regija stanovanja i veličina naselja). Podaci za istraživanje prikupljali su se telefonskim intervjuom (CATI – computer aided telephone intervju)
na uzorku od ukupno 8.000 ispitanika.

Podaci su se prikupljali na razini kvartala, provođenjem četiri vala/kruga anketiranja na reprezentativnim uzorcima od 2.000 domaćinstava/ispitanika u Hrvatskoj. Obuhvaćena je bila populacija u dobi od 15 i više godina. Četiri vala anketiranja provela su se tijekom travnja, srpnja i listopada 2011. godine te tijekom siječnja 2012. godine. Prvim valom obuhvaćena su putovanja stanovnika Hrvatske u prvom kvartalu (siječanj do ožujak), drugim valom obuhvaćena su putovanja stanovnika u drugom kvartalu (travanj do lipanj), trećim valom obuhvaćena su putovanja stanovnika u trećem kvartalu (srpanj do rujan), a četvrtim valom u četvrtom kvartalu (listopad do prosinac). Dizajn i alokacija uzorka istraživanja osigurali su reprezentativnost dobivenih podataka na razini šest geografskih regija (Grad Zagreb; Sjeverna Hrvatska; Lika, Kordun i Banija; Slavonija; Istra, Hrvatsko primorje i Gorski kotar; Dalmacija). U posljednjem krugu anketiranja dodatno su prikupljeni podaci za procjenu broja stanovnika Hrvatske koji su odlazili na putovanja tijekom 2011. godine (zbog toga jer se broj stanovnika koji odlaze na putovanja ne može procijeniti na temelju rezultata četiri kvartala).

Godina završetka: 2012.