Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Studija izvedivosti satelitskog računa turizma Republike Hrvatske (TSA RH)


Research area : Ekonomski učinci turizma

Project manager : Ph.D. Neven Ivandić

Performer :

Implementation period : 2007

Client :


Contributors


Naručitelj:
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka RH

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
U cilju sagledavanja ekonomskih utjecaja turizma u stručnim se krugovima već od konca sedamdesetih godina prošlog stoljeća razvija koncept satelitskog računa turizma (TSA) kao sredstva koje omogućava, u sklopu sustava nacionalnih računa pojedine zemlje, zasebnu analizu turističke ponude i potražnje. Turizam se, naime, kao skup aktivnosti koji određuje potražnja, u nacionalnim računima ne iskazuje kao zaseban sektor zbog čega statistika turizma nije u mogućnosti sagledati njegovu punu ekonomsku važnost i utjecaje, usprkos činjenici da turizam u brojnim državama ima izuzetnu ulogu u gospodarstvu.
Institut za turizam je od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka dobio zahtjev za izradom Studije izvedivosti TSA RH sukladno metodološkom okviru definiranom dokumentima:

 • Tourism Sattelite Account: Recommended Methodological Framework; OECD, European Commission, United Nations, World Tourism Organization (2001) i
 • European Implementation Manual on Tourism Satellite Accounts; EUROSTAT (final draft 2002) .

Svaka zemlja, ovisno o mogućnostima i značajkama postojećeg sustava statistike turizma, odlučuje o pristupu razvoja TSA. Studija izvedivosti ima za cilj evaluaciju različitih alternativa izrade koje determiniraju: broj analiziranih varijabli, razrada proizvoda i sektora, predvidivi broj konačnih tablica s rezultatima i sl. Evaluacija alternativa izvodi se na temelju postavljenih prioriteta i raspoloživih resursa.
Studija izvedivosti TSA RH provedena je u tri faze:

 1. 1. Formiranje međuinstitucionalnog tima;
 2. 2. Razrada i analiza različitih scenarija razvoja TSA RH na temelju analize turističke aktivnosti u RH, opisa i dijagnoze statistike turizma te specifikacije turističkih proizvoda i aktivnosti;
 3. 3. Razrada Akcijskog plana na temlju odabira scenarija razvoja TSA RH od strane Povjerenstva za međuinstitucionalnu suradnju za izradu TSA RH.

Sadržaj projekta:
Postavljeni ciljevi i sadržaj projekta u cjelosti su postignuti izradom sljedećih dokumenata:

 • Izvještaj 1. Struktura i metodologija izrade Studije izvedivosti Satelitskog računa turizma RH
 • Izvještaj 2. Turistička aktivnost u Hrvatskoj
 • Izvještaj 3. Opis statistike turizma i sustava nacionalnih računa u RH
  • Izvještaj 3.1. Metadata statistike turizma RH
  • Izvještaj 3.2. Procjena potrošnje međunarodnih putnika u platnoj bilanci Republike Hrvatske u 2004. i 2005. godini
  • Izvještaj 3.3. Stanje nacionalnih računa i satelitski računi turizma
  • Izvještaj 3.4. Rezultati procjene potrošnje inozemnih putnika u Hrvatskoj i domaćih putnika u inozemstvu po svim motivima u 2004. i 2005. godini
 • Izvještaj 4. Dijagnoza statistike turizma sa stajališta potreba TSA
 • Izvještaj 5. Razvoj satelitskog računa Republike Hrvatske
  • Izvještaj 5.1. Satelitski račun turizma (TSA): Koncepti, struktura, podaci
  • Izvještaj 5.2. Scenarij razvoja satelitskog računa turizma RH
  • Izvještaj 5a. Consulting services for planning, preparation and realization on the Croatia TSA feasibility study
 • Izvještaj 6. Akcijski plan razvoja Satelitskog računa turizma u razdoblju od 2007. do 2010. godine

Godina završetka: 2007.