Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Studija dugoročnog razvoja luke Poreč


Research area : Tourism, territory and traffic

Project manager : Ph.D. Davor Krasić

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: Lučka uprava Poreč

Izvođači:  Institut za turizam Zagreb (suradnja Pomorski fakultet Rijeka)

Cilj projekta:
Krovni cilj izrade Studije je definirati dugoročno održivi razvoj luke Poreč u gospodarskom, društvenom i prostornom smislu. Taj krovni cilj obuhvaća:
• osiguranje rasta ponude lučkih kapaciteta u skladu s prostornim mogućnostima i načelima održivosti,
• očuvanje atraktivnih vizura staroga grada Poreča i integracija luke u gradski prostor te podizanje turističke atraktivnosti cijelog područja,
• maritimnu zaštititu akvatorija luke,
• osiguranje razvojnog kontinuiteta luke Poreč, u smislu koji ona ima za lokalno stanovništvo i njegove potrebe te omogućavanje razvoja njezine turističke funkcije.

Sadržaj projekta:
U Studiji je nakon definiranja općih i posebnih ciljeva, metodološkog pristupa te prostornog i vremenskog obuhvata napravljena detaljna i sveobuhvatna analiza dosadašnjeg razvoja i postojećeg stanja luke Poreč i grada Poreča (gospodarski razvoj, turistički razvoj, prijevozna potražnja, ponuda lučkih kapaciteta, prometnice i parkirališta). Na temelju analize data je ocjena funkcioniranja luke Poreč u postojećem stanju s pomorsko - prometnog, maritimnog, turističkog i prostornog aspekta. Nakon toga su određeni parametri budućeg razvoja, prije svega prognoza pomorsko -  putničke potražnje do 2020. godine primjenom prognostičkog modela i odgovarajućih procjena. Finalni dio studije rezultirao je prostornim konceptom buduće luke Poreč, koji uključuje procjenu potrebnih lučkih kapaciteta - gatova i operativne obale , namjenu površina u luci (pomorskih i kopnenih - prometnica i parkirališta), uklapanje luke u vizure grada Poreča te ocjenu maritimnih obilježja buduće luke.

Godina završetka: 2008.