Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Razvoj ruralnog turizma u Vukovarsko-srijemskoj županiji: Pilot projekt - Program razvoja ruralnog turizma Općine Drenovci


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Ph.D. Neven Ivandić

Performer :

Implementation period : 2007

Client :


Contributors


Naručitelj: Vukovarsko-srijemska županija

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Vizijom turističkog razvoja Vukovarsko-srijemske županije utvrđeno je da će Županija razvijati ruralni turizam kao jedan od svojih najvažnijih turističkih proizvoda. Područje općine Drenovci se zbog svoje baštine i tradicije, postojećeg stupnja razvoja i iskazanog poduzetničkog interesa smatra pogodnim za operacionalizaciju programa razvoja ruralnog turizma.

Polazeći od činjenice da je općina Drenovci do sada bila turistički nerazvijena i da nije bilježila nikakvu turističku aktivnost, definirani su sljedeći ciljevi pilot projekta:

  • Evidentiranje i sistematiziranje resursa s gledišta atraktivnosti i razine turistifikacije
  • Određivanje tržišne pozicije i kritičnih faktora razvoja
  • Određivanje vizije općine Drenovci
  • Identificiranje turističkog proizvodnog portfelja, turističkih zona, turističkih proizvoda, turističkih atrakcija i turističke suprastrukture te
  • Izrada akcijskog plana razvoja ruralnog turizma.

Navedeni ciljevi pilot projekta izvode se iz primarnih ciljeva turističkog razvoja Županije:

  • Poboljšanje kvalitete života mještana
  • Očuvanje svih vrijednosti / posebnosti Općine
  • Obogaćivanje turističke ponude Županije
  • Revitalizacija područja Županije uz Savu. 

Sadržaj projekta:
Akcijski plan razvoja općine Drenovci prvi je dokument koji sistematizira i turistički valorizira resurse na području općine Drenovci i predstavlja polaznu točku razvoja turizma. U svom prvom dijelu dokument sadrži snimku postojećeg stanja prezentiranu preko nekoliko ključnih elemenata, zatim slijede SWOT analiza, definiranje vizije turističkog razvoja i identificiranje ključnih odrednica potencijalnog turističkog proizvodnog portfelja. Provedeno je i turističko zoniranje prostora Općine na temelju povezivanja proizvodnog portfelja i prostora Općine.
U poglavlju Akcijski plan predložen je splet ključnih aktivnosti na svim razinama turističke politike kako bi se uspostavile organizacijske pretpostavke te odredio okvir za razvoj turizma na području Općine. Također su preporučeni i nositelji turističkog razvoja koji će kroz provedbu predloženih aktivnosti i projekata omogućiti valorizaciju prirodnih, kulturnih i tradicijskih (arhitektonske, običajne i gastronomske) posebnosti Općine.

Godina završetka: 2007.