Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Turizam i hrvatsko gospodarstvo


Research area : Ekonomski učinci turizma

Project manager : Ph.D. Neven Ivandić

Performer :

Implementation period : 2019.

Client :


Contributors


Polazeći od potrebe razumijevanja doprinosa turizma gospodarstvu te međuodnosa gospodarskih djelatnosti značajnije vezanih uz turističku potražnju, ovaj projekt ima za cilj sagledati ulogu turizma u gospodarstvu Hrvatske polazeći od njegovih ukupnih pozitivnih i negativnih doprinosa te sagledavanja regionalnih implikacija turizma na gospodarstvo. Specifi čno se projektom aktivnost usmjerava na:
•    Procjenu ukupnih gospodarskih učinaka turizma u Hrvatskoj, polazeći od hipoteze da neizravni učinci turizma pozitivno utječu na razvoj sveukupnog gospodarstva
•    Procjenu regionalnih gospodarskih učinaka turizma, polazeći od hipoteze da turizam u svim hrvatskim regijama ima pozitivan učinak na regionalan razvoj
•    Sagledavanje mogućnosti da se razvojem turizma zaustave ili barem ublaže negativni migracijski trendovi u Republici Hrvatskoj, polazeći od očekivanja da turizam ima potencijal generirati pozitivne trendove na tržištu rada te poboljšanje materijalnog statusa, a tako i na rast optimizma lokalnog
•    Stanovništva
•    Analizu povrata investicija u hotelijerstvo na makro i mikro razini u kontekstu preferencijalnih mjera turističke politike koji impliciraju nisku razinu profi tabilnosti djelatnosti
•    Važnosti prostora za razvoj turizma u kontekstu ključnih odrednica održivog razvoja turizma
•    Optimiziranje doprinosa turizma svim aktivnostima u okviru kompozitnog procesa proizvodnje i usluga da bi se omogućilo podizanje kvalitete, smanjenje uvoza i konačno jačanje domaćeg GDP-a.