Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Poslovni plan: zdravstveno-turistički projekt Stubičke Toplice


Research area : Business consulting

Project manager : Ph.D. Ivo Kunst

Performer :

Implementation period : 2007

Client :


Contributors


Naručitelj: Sunce koncern d.d.

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Na području Stubičkih Toplica koje obuhvaća zemljište i objekte Specijalne bolnice s pratećim građevinama, Krapinsko-zagorska županija namjerava realizirati Zdravstveno-turistički projekt Stubičke Toplice, koji uključuje izgradnju integriranog turističkog odredišta za osiguranje zdravog i kvalitetnog života (specijalizirane medicinske usluge, sportsko - rekreativni sadržaji, edukacija, zdrava prehrana, relaksacija, briga za ljepotu i dr.) na prostoru koji je za tu svrhu namijenjen sukladno Prostornom planu općine Stubičke Toplice. Osnovni cilj ovog projekta je u formi poslovnog plana valorizirati lokaciju predviđenu za razvoj zdravstveno-turističkog projekta Stubičke Toplice, te ocijeniti tržišni i financijski potencijal tog izuzetno kompleksnog razvojno-investicijskog poduhvata. Ciljevi koji se realizacijom razmatanog projekta žele ostvariti mogu se grupirati na dvije razine i to: na ciljeve usmjerene na općinu Stubičke Toplice kao turističku destinaciju i na ciljeve usmjerene na tržišno (re)pozicioniranje i optimiranje gospodarskih performansi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Sadržaj projekta:
Poslovni plan objedinjuje dvije međusobno povezane komplementarne cjeline: koncept najbolje uporabe i tržišnu prefeasibility studiju. U izradi Poslovnog plana realizacije Projekta provedene su sljedeće analitičke procedure: analiza lokacije, analiza usporedivih zdravstveno-turističkih destinacija u relevantnom konkurentskom krugu, analiza tržišta i karakterističnih trendova u potražnji za sličnim zdravstveno- turističkim odredištima u svijetu, koncept najbolje uporabe za cjelokupno područje te analiza ekonomske održivosti i financijske isplativosti predloženog koncepta najbolje uporabe.

Godina završetka: 2007.