Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Posedarje-kocept najbolje uporabe i tržišna prefeasibility studija


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Ph.D. Ivo Kunst

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: Ingra d.d.

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
U želji da se objektivno sagleda problematika budućeg tržišnog pozicioniranja, struktura i veličina objekata ponude i predvidivi parametri njihovog operativnog korištenja, projekt ima za cilj: a) definirati tržišno najprimjereniji koncept razvoja razmatrane lokacije, b) objektivno sagledati i propitati tržišnu osnovanost predloženih rješenja, c) sagledati sve bitne parametre financijske isplativosti, odnosno d) utvrditi potencijalnu tržišnu vrijednost pojedinih sadržaja ponude, odnosno Projekta u cjelini.

Sadržaj projekta:
Polazeći od analize lokacije i njenih ograničenja, detaljno je analiziran tržišni potencijal područja   obuhvata projekta, pri čemu je naglasak stavljen ne samo na globalne tržišne trendove, već i na   specifična nišna tržišta. Nadalje, u izradi koncepta najbolje uporabe razmatrane mikrolokacije,  osebna se pažnja posvetila identifikaciji sustava atrakcija u užoj i široj okolini, na temelju  čega je, potom, izveden sustav mogućih doživljaja, proizvodni mix i segmentacija potražnje za  razmatrani projekt. Na temelju definiranog prijedloga koncepta najbolje uporabe područja obuhvata izvršena je procjena potrebnih ulaganja i predložen način zatvaranja financijske konstrukcije. Konačno, a polazeći od projekcija predvidivih tržišnih, operativnih i financijskih performansi koje bi se trebale postizati gospodarskim korištenjem svih predviđenih sadržaja ponude, procijenjena je njihova realna tržišna vrijednost te su naručitelju dane adekvatne preporuke u kontekstu daljih aktivnosti.     

Godina završetka: 2008.