Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Uspostava modela za izračun indeksa turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave


Područje istraživnja : Razvoj istraživačkih metoda

Voditelj projekta : Prof. dr. sc. Zoran Klarić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2020.

Naručitelj : Ministarstvo turizma i sporta RH


Suradnici


Studija 'Uspostava modela za izračun indeksa turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave' izrađena je u cilju stvaranja kvalitetne analitičko-informacijske podloge za provođenje mjera sektorske politike s područja turizma, ublažavanja neravnomjernosti u turističkom razvoju Hrvatske i bolje valorizacije njene resursne osnove. Imajući u vidu velike promjene kojima je izložen razvoj turizma, posebice u kontekstu aktualne pandemije koronavirusa, ovaj se model temelji na pokazateljima koji su egzaktni, transparentni i objektivni, te lako dostupni za sve gradove i općine u Hrvatskoj na godišnjoj razini. Na taj način ovaj model gradovima i općinama otvara prostor za jednostavno praćenje promjena u stupnju turističke razvijenosti po svakom od pokazatelja, a tako i planiranje svog razvoja.

U cilju odabira najpouzdanijih i najrelevantnijih pokazatelja izvršeno je istraživanje postojećih metoda izračuna turističke razvijenosti u Hrvatskoj i svijetu, nakon čega su odabrani pokazatelji testirani radi izbjegavanja mogućih anomalija te određeni ponderi kao osnova za formuliranje kompozitnog indeksa turističke razvijenosti. Za izračun normaliziranih vrijednosti pojedinih pokazatelja korištene su formule zasnovane na logaritamskoj skali, čime je onemogućeno da eventualne ekstremne vrijednosti pojedinih pokazatelja značajnije utječu na kompozitni indeks.

Kao osnovni pokazatelji na kojima se temelji kompozitni indeks i koji ukazuju na sve ključne aspekte turizma u prostoru izdvojeni su broj postelja ukupno i u hotelima i sličnim smještajnim objektima, broj dolazaka, broj noćenja te broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, promatrani u apsolutnim i relativnim vrijednostima. Svi gradovi i općine razvrstani su u pet razreda A, B, C, D i 0, pri čemu razred A uključuje glavne turističke destinacije na kojima se temelji hrvatski turizam, razred B ostale važnije destinacije i one u kojima veći značaj imaju i neke druge djelatnosti, razred C djelomično razvijene turističke destinacije koje treba poticati na dodatni razvoj, razred D destinacije u začetku turističkog razvoja te razred 0 na gradove i općine u kojima nema gotovo nikakvih turističkih aktivnosti.

Mogućnosti primjene indeksa turističke razvijenosti vrlo su široke, a kao dvije najvažnije ističu se njegovo korištenje kao temelja za dobivanje potpora za razvoj turizma te kao mjerila za određivanje pozicije pojedinog grada ili općine u sustavu turističkih zajednica na lokalnoj razini, odnosno za formiranje samostalne turističke zajednice ili pridruživanje turističkim zajednicama područja. U tom kontekstu, indeks turističke razvijenosti može poslužiti i kao referentna točka u promišljanju buduće strategije razvoja turizma Republike Hrvatske, posebice prilikom određivanja ciljeva, politika i mjera koje će se definirati za sljedeće plansko razdoblje.

 

Vrijednosti ITR indeksa za razdoblje od 2017. do 2020. godine kao i brojni drugi statistički pokazatelji s područja turizma dostupni su na interaktivnoj karti koju je izradio Institut za turizam: http://www.iztzg.hr/hr/itr/

Detaljnija metodološka objašnjenja vezana za izračun ITR indeksa mogu se naći na slijedećoj poveznici: http://www.iztzg.hr/hr/metodologija_itr/